Privacyverklaring MetJet Coaching

Privacyverklaring MetJet Coaching

Nicolette Verheem, MetJet Coaching, doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
•zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens;
•er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Onderstaande geldt alleen voor cliënten die mijn consulten bij een zorgverzekeraar declareren en cliënten die behandeld worden via een doorverwijzing van een arts.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dat is bovendien een wettelijke plicht volgens De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Gegevens, die ik met uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Gegevens uit uw dossier kunnen bovendien gebruikt worden:
•om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
•voor gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
•voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
•ten behoeve van de financiële administratie;
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u altijd informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Gegevens in het cliëntendossier worden 20 jaar bewaard, overeenkomstig de Wet op de Behandelovereenkomst.
PRIVACY OP DE NOTA
De nota die u ontvangt bevat de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
•uw naam, adres en woonplaats
•uw geboortedatum
•de datum van de behandeling
•een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
•de kosten van het consult